Performatyvių interliudų vakaras projektų erdvėje „Swallow“ ir SODAS 2123

Balandžio 29 d. nuo 18 val. iki vidurnakčio SODAS 2123 (Vitebsko g. 21-23, Vilnius) erdvėse vyks performatyvių interliudų vakaras, kuriame dalyvauja Tata Frenkel, Saulė Noreikaitė, Techniseptic (Jokūbas Čižikas), Gana2 (Antanas Dombrovskij), ir kiti. Programą kuruoja projektų erdvė „Swallow”.

Renginys yra tarptautinio nepriklausomų erdvių ir iniciatyvų susitikimo „Vilnius Meeting 2022: Schools & Gardens“ SODAS 2123 erdvėse balandžio 27-29 d. uždaromoji dalis. Dalyvavimas nemokamas.

19:30 val. projektų erdvėje „Swallow“ vyks TATA FRENKEL performatyvi paskaita „Piece of Cake”. piece of unseen art (piece of education, a piece for you)

„Šios performatyvios paskaitos (ar galima tiesiog sakyti – performanso) naratyvus siūloma sekti žvilgsniu ir ausim. Autorės kūryba remiasi jos kurtu terminu „Neregimieji menai”, ir galima tikėtis, kad visas veiksmas remsis būtent jais, o kas tie neregimieji menai, bus galima patirti performanso metu. Rodomi diagramų ir žemėlapių vaizdai, kurie, kartu su menininkės vedamu storytellingu, nupasakos receptą (metodą), kaip atstoti nuo savęs, išreikšti sunkumą, kaip kalbėti sunkiu metu, kas yra apatija, kas yra tie neregimieji menai, ir prie ko tas pyragas bei anglų idioma. Kažkaip šitaip.“

Kiti interliudai suksis visą vakarą nuo 18 val. iki vidurnakčio skirtingose komplekso SODAS 2123 lokacijose: Saulės Noreikaitės performanco video dokumentacija „Sietys”, bei interliudas „Išerzinto svetingumo kambarys“.

SAULĖS NOREIKAITĖS video dokumentacija „Sietys” (trukmė: 17min, video suksis visą vakarą):

Niutono trečiasis dėsnis teigia: „jei vienas kūnas kokio nors dydžio jėga paveikia kitą kūną, tai tas kitas kūnas pirmąjį taip pat paveikia tokio pat dydžio priešingos krypties jėga”.

Mūsų kūnai nėra tik dvasios/sielos/energijos ar kokios kitos gyvasties, kuria Jūs tikite, nešiotojai, jie nėra tik sudėtingi biologiniai mechanizmai. Jie nuolat gyvena, egzistuoja veikiami kitų kūnų, objektų, aplinkų, kultūrų, garsų, kvapų, veiksmų ir t.t. Jie visada egzistuoja kartu su kažkuo – dialoge; jie egzistuoja erdvėje ir laike bei garse ir kvape. Jų neįmanoma apibrėžti, apibūdinti, įdėti į kažkokias normas ir formas, jie nuolat kinta, yra, dėvisi ir atsinaujina, gimsta ir miršta. Jie egzistuoja nuolatinėje kaitoje ir visad bendrystėje.

Atlikėjų grupė, cituodama judesius iš sporto palaikymo (angl. cheerleading), miuziklų ir kariuomenės žygiavimo judesių kombinacijų, sukuria sinchronizuotą vientisą kūną, kuris judėdamas miesto erdvėse trumpam sukuria judančias skulptūrines kompozicijas, pabrėžiančias aplinkos bruožus.

Atlikėjai: Aleksandra Andrejauskaitė, Gabrielė Bagdonaitė, Viktoras Fedorenko, Alina Pilecka, Juozas Veiverys. Operatorius: Gvidas Bindokas.

IŠERZINTO SVETINGUMO KAMBARYS su atlikėjais Techniseptic (Jokūbas Čižikas), Gana2 (Antanas Dombrovskij), ir kitais.

Šiame kambaryje įsikūrusios dvi viena kitai trukdančios erdvės – kultūros komplekso Sodas 2123 svečių poilsio ir darbo kambarys bei improvizuota įrašų parduotuvė, veikianti įkyraus kaimyno, kurio studijoje niekada netyla eksperimentinė muzika, principais. Kambarys įkūnija išerzinto svetingumo estetiką – sklandaus bendruomeninio gyvenimo vizijos ir kasdienės kantrybės stokos šalutinį produktą.

Grojami įrašai yra naujai išleisti Lietuvos autorių kūriniai: Techniseptic – Techniseptic, Gana2 – A ! 004 // Fata For Gana, ir kiti.

Performatyvių interliudų kuratorė: projektų erdvė Swallow.

Vilnius Meeting 2022: Schools & Gardens organizatoriai: Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga, partneriai – SODAS 2123 ir „Kaunas 2022“. LTMKS veiklas finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Projekto rėmėjai – Europos Sąjungos programa „Kūrybiška Europa“ bei Šiaurės ir Baltijos šalių mobilumo programa „Kultūra“. Pagrindinis informacinis partneris – 15min. Organizatoriai dėkoja Vytautui Budzejui už techninę įrangą. Renginio dizainas: Fausta Mikutaitė.

EN

Performative interludes evening at project space Swallow and SODAS 2123

On 29 April, 6pm to midnight, in various locations at SODAS 2123 (Vitebsko st. 21-23, Vilnius) a performative interludes evening will take place, with participants Tata Frenkel, Saulė Noreikaitė, Techniseptic (Jokūbas Čižikas), Gana2 (Antanas Dombrovskij), and others. The program is curated by project space Swallow.

This is a closing event of Vilnius Meeting 2022: Schools & Gardens, an international gathering of independent spaces and initiatives at SODAS 2123 (April 27-29th).

At 7:30 pm at project space Swallow, a performative lecture by TATA FRENKEL „Piece of Cake”. piece of unseen art (piece of education, a piece for you) will take place.

‚I suggest following the narratives of this performative lecture (or simply, performance) with eyes and ears. Artist’s (mine…) practice builds on a term “Unseen Arts”, so you can expect that all action is going to be based on it, and you can experience during the performance what these unseen arts are. The visuals of diagrams and maps (that I’ll show) all together with storytelling will form a recipe (a method) on how to leave yourself alone, how to express heaviness, how to speak in difficult times, what is apathy, what are these unseen arts, and what about this cake and this english idiom. Anyway.‘

Other interludes will be on all evening from 6pm until midnight in different locations of SODAS 2123: Saulė Noreikaitė‘s performance video documentation „Links”, and interlude Irritated Hospitality Room.

SAULĖ NOREIKAITĖ performance’s video documentation „Links” (duration 17min, on loop the whole evening):

Newton’s third law states that when two bodies interact, they apply forces to one another that are equal in magnitude and opposite in direction.

Our bodies are not only carriers of spirit/soul/energy or any other living entity that you believe in. Also our bodies are not only complex biological mechanisms. They live and exist in correspondence to other bodies, objects, environments, cultures, sounds, smells, actions etc. They always exist together with something – in a sort of a dialogue; they exist in space and time, in sound and smell. It is impossible to define or explain them, as well as to reduce to any form or norm; they are in a mode of perpetual change, they decay, wear themselves out and rejuvenate; they are born and die. They exist in flux and mutual dependency.

By citing gestures of cheerleaders, musical films and military foot drills, the group of performers move through the city and shape a synchronised uniform body that creates mobile group sculptures as a response to the environment it is moving through.

Performers: Aleksandra Andrejauskaitė, Gabrielė Bagdonaitė, Viktoras Fedorenko, Alina Pilecka, Juozas Veiverys. Camera: Gvidas Bindokas

IRRITATED HOSPITALITY ROOM with Techniseptic (Jokūbas Čižikas), Gana2 (Antanas Dombrovskij), and others

This room accommodates two conflicting spaces – the lounge of the cultural centre Sodas 2123 and an improvised record store – that works according to the principles of an annoying neighbour who never turns down the volume of her experimental music. The room embodies the aesthetics of irritated hospitality – the by-product of the idea of smooth communal life and practical lack of patience.

Records played are recent releases from Lithuanian artists: Techniseptic – Techniseptic, Gana2 – A ! 004 // Fata For Gana.

Performative interludes evening is curated by Swallow project space.

Vilnius Meeting 2022: Schools & Gardens is organised by Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association in partnership with SODAS 2123 and Kaunas 2022. LIAA activities funded by Lithuanian Council for Culture and Vilnius City Municipality. The event is organised with the support of the Creative Europe programme of the European Union and Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture. Main information partner – 15min. Thanks to Vytautas Budzejus for technical equipment. Design by Fausta Mikutaitė